Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1) Spoločnosť Rezident servis s. r. o., so sídlom Kadnárova 15, 831 52 Bratislava, IČO: 52 411 044, DIČ: 2121028305, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 138002/B
(ďalej len Poskytovateľ) zverejňuje tieto predmetné Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) spoločnosti Rezident servis s. r. o. ako poskytovateľ služieb: „Trvalý pobyt“, „Prechodný pobyt“ „Virtuálne
sídlo firmy“ a ostatných doplnkových služieb v zmysle zverejnenej ponuky služieb dostupných na webovej
adrese „www.somblavak.sk“.

2) Predmetné VOP definujú právne vzťahy medzi Poskytovateľom a tretími osobami (ďalej len objednávateľ), ktoré súvisia s poskytovanými službami poskytovateľa pre objednávateľa služieb.

3) Predmetné VOP sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom a objednávateľom. Predmetné VOP sú vypublikované, zverejnené a dostupné v elektronickej forme na internetovej stránke poskytovateľa a to na webovej adrese www.somblavak.sk.

4) Predmetné VOP sú záväzné pre obe zmluvné strany, teda ako pre poskytovateľa, tak aj pre objednávateľa predmetných služieb. ktoré sú v súlade so všeobecnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, najmä zákona NR SR č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona NR SR č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), a ktoré tiež vychádzajú z obchodných zvyklostí poskytovania trvalého pobytu, prechodného pobytu a virtuálneho sídla firmy.

5) Predmetom uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb trvalého pobytu, prechodného pobytu, alebo virtuálneho sídla firmy, či doplnkových služieb nie je nájomnou zmluvou ani inou zmluvou na základe, ktorej by malo vzniknúť užívacie právo objednávateľa k nehnuteľnostiam poskytovateľa, alebo jeho častiam, či hnuteľného, alebo iného majetku v predmetných nehnuteľnostiach.

Čl. II.

Taxonómia pojmov

1) Predmetnú terminológiu a pojmy v týchto VOP definuje nižšie uvedená sémantika. V prípade, že nie je uvedené inak, alebo v prípade, že z obsahu VOP nevyplýva iná sémantika tejto terminológie, alebo použitých pojmov, zahŕňajú aj ich singulár a plurál a opačne.

a) poskytovateľ – spoločnosť Rezident servis s. r. o. poskytujúca služby trvalý pobyt, prechodný pobyt, virtuálne sídlo firmy a doplnkové služby objednávateľovi.

b) objednávateľ – zákazník (klient, tretia osoba), ktorý si objedná u poskytovateľa predmetné poskytované služby, zaplatil na účet poskytovateľa celú sumu za objednané služby a uzatvoril s poskytovateľom predmetnú zmluvu o poskytovaní služieb.

c) služby – trvalý pobyt, prechodný pobyt, virtuálne sídlo firmy, doplnkové služby (skenovanie, skartovanie, preposielanie doručenej pošty ap.)

d) objednávka – objednávka objednávateľa, ktorú objednávateľ vyplnil na webových stránkach poskytovateľa a odoslal ju prostredníctvom objednávkového formulára poskytovateľovi.

e) zmluva – zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená písomnou formou medzi poskytovateľom a objednávateľom.

f) zmluvné strany – poskytovateľ a objednávateľ.

g) notifikácia – oznámenie poskytovateľa objednávateľovi o doručení poštovej zásielky prostredníctvom e-mailovej správy a sms správy.

h) cenník – cenník služieb poskytovateľa platný a zverejnený na webových stránkach www.somblavak.sk.

i) doručená poštová zásielka – poštová zásielka s menom objednávateľa doručená na vybranú adresu poskytovateľa do príslušnej poštovej schránky doručovateľom, alebo inou osobou.

j) adresa poskytovateľa – korešpondenčná adresa poskytovateľa.

k) adresa objednávateľa – kontaktná korešpondenčná adresa objednávateľa.

l) telefón objednávateľa – telefónne číslo (mobil, pevná linka) objednávateľa.

m) e-mail objednávateľa – e-mailová adresa objednávateľa.

n) preposielanie pošty – odosielanie doručených poštových zásielok poskytovateľom na uvedenú korešpondenčnú adresu objednávateľa min. raz mesačne (ak v zmluve nie je dohodnuté inak, maximálne 30 listových zásielok) a to najneskôr tretí pracovný deň nasledujúceho mesiaca.

o) splnomocnená osoba – osoba určená objednávateľom na preberanie jeho doručených poštových zásielok v sídle objednávateľa.

p) rezident konto – predplatený kredit objednávateľa, ktorý si objednávateľ zakúpi u poskytovateľa, z ktorého sa platia objednané doplnkové služby u poskytovateľa. Predmetný kredit si objednávateľ objednáva na webovej stránke poskytovateľa a zaplatí ho na základe vystavenej faktúry poskytovateľom prevodným príkazom na bankový účet poskytovateľa, alebo platbou v hotovosti k rukám poskytovateľa.

q) VOP – všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Rezident servis s. r. o.

r) prevádzkové hodiny – pracovný čas poskytovateľa, v ktorom poskytuje svoje služby objednávateľovi, a to v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. každý pracovný deň.

s) nadrozmerná zásielka – každá doručená poštová zásielka s menom objednávateľa, ktorá koreluje aspoň s jednou z nižšie uvedených parametrov:

a) hrúbka predmetnej zásielky je väčšia než 4cm

b) hmotnosť predmetnej zásielky je väčšia než 800g

c) aspoň jeden rozmer predmetnej zásielky je väčší než 32cm

d) súčet dĺžky a šírky predmetnej zásielky je väčší než 55cm

Čl. III.

Predmet a poskytovanie služieb

1) Poskytovateľ je na základe písomného súhlasu a na základe zmluvy o nájme predmetnej nehnuteľnosti s jej vlastníkom oprávnený prenechať do užívania predmetnú nehnuteľnosť tretím osobám na základe Zmluvy riadiacej sa týmito VOP.

2) Termínom „užívanie“ predmetnej nehnuteľnosti tretími osobami sa rozumie využívanie objednanej služby objednávateľom ako napríklad trvalý, prechodný pobyt, alebo virtuálne sídlo firmy, či udelenie súhlasu s miestom podnikania v predmetnej nehnuteľnosti ponúkaná Poskytovateľom.

3 ) Poskytovateľ je povinný poskytovať predmetné objednané Služby riadne a včas.

4) Poskytovateľ je povinný v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní služieb s objednávateľom postupovať v zmysle ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov, je teda povinný dodržiavať všetky opatrenia definované Zákonom o ochrane osobných údajov, predovšetkým poučiť svojich zamestnancov o právach a povinnostiach, ktoré im z citovaného právneho predpisu vyplývajú a aj o zodpovednosti za ich porušenie, určiť zodpovednú osobu a prijať všetky potrebné bezpečnostné kroky k tomu, aby bolo zabránené odcudzeniu, alebo ich zneužitiu.

5) Objednávateľ berie na vedomie, že objednané a poskytované služby u poskytovateľa ako napríklad trvalý pobyt, prechodný pobyt, alebo virtuálne sídlo firmy a súhlas poskytovateľa s prihlásením sa k trvalému, alebo prechodnému pobytu má len evidenčný charakter a že mu nevzniká žiadne právo k predmetným nehnuteľnostiam a ani jej častiam či k hnuteľnému, alebo inému majetku.

6) Význam termínu „poskytovanie Služieb“ v tomto prípade znamená len poskytnutie trvalého pobytu, prechodného pobytu, alebo poskytnutie registračného sídla na uvedených adresách nehnuteľností uvedených na webových stránkach www.somblavak.sk poskytovateľom na potreby evidencie a ostatných doplnkových služieb poskytovaných poskytovateľom, ktoré sú uvedené v uzatvorenej zmluve o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom a objednávateľom. Využívanie týchto vyššie uvedených služieb akýmkoľvek iným spôsobom v každom prípade sa vylučuje.

7) Poskytovateľ bude posielať objednávateľovi notifikácie o doručenej poštovej zásielke s menom objednávateľa na jeho e-mailovú adresu a sms správou na jeho tel. číslo. Poskytovateľ nebude takúto zásielku otvárať a ani iným spôsobom zisťovať jej obsah. Poskytovateľ nemá povinnosť preberať poštové zásielky doručované kuriérom.

8) Doručené poštové zásielky s menom objednávateľa určené objednávateľom na osobné prevzatie, bude poskytovateľ uschovávať a odovzdá ich objednávateľovi, alebo jeho splnomocnencovi v sídle poskytovateľa.

9) Preposielanie pošty na adresu objednávateľa bude poskytovateľ zabezpečovať zmluvne dohodnutým spôsobom a v zmluvne dohodnutých termínoch a frekvencii.

10) V prípade, že objednávateľ nemá zmluvne dohodnuté preberanie a preposielanie nadrozmerných poštových zásielok s poskytovateľom, môže poskytovateľ takúto zásielku odmietnuť prevziať. Poskytovateľ len oznámi formou notifikácie objednávateľovi, že sa doručovateľ pokúsil takúto zásielku doručiť.

11) Poskytovateľ preberie nadrozmernú zásielku na základe zmluvnej dohody, ale len v prípade ak:

a) si objednávateľ objednal u poskytovateľa a zaplatil preposielanie pošty.

b) má objednávateľ dostatočný kredit na svojom „Rezident konte“ aspoň vo výške sumy uvedenej v Cenníku na prijatie a preposielanie nadrozmerných poštových zásielok.

c) veľkosť nadrozmernej zásielky nebude väčšia než:
– 55 cm na výšku, šírku, alebo hrúbku
– súčet rozmerov všetkých strán zásielky, a to 80 cm
– hmotnosť zásielky 5 kg

12) Reklamné, alebo iné marketingové materiály doručené na zvolenú adresu objednávateľa nie sú považované za doručené poštové zásielky a ani ich poskytovateľ nebude uskladňovať, preposielať a ani odovzdávať na osobné preberanie objednávateľovi a ani jeho splnomocnencovi. Tieto reklamné materiály budú likvidované poskytovateľom ihneď po ich doručení do príslušnej poštovej schránky. Poskytovateľ nebude posielať objednávateľovi notifikácie o ich doručení.

13) V prípade, že sa doručená poštová zásielka poslaná Objednávateľovi v rámci zmluvne dojednaného Preposielania pošty na adresu objednávateľa vráti späť poskytovateľovi ako neprevzatá, alebo nedoručená, Poskytovateľ ju opätovne prepošle na adresu objednávateľa ďalší mesiac spolu s ostatnou doručenou poštou na adresu objednávateľa.

14) Ak sa počas preposielania doručených poštových zásielok na adresu objednávateľa dvakrát vráti takáto zásielka poskytovateľovi ako neprevzatá objednávateľom, nebude poskytovateľ viac preposielať objednávateľovi jeho doručené poštové zásielky. O tejto skutočnosti bude poskytovateľ informovať objednávateľa e-mailovou správou na jeho e-mailovú adresu.

15) Služba preposielanie pošty zahŕňa maximálne 30ks poštových zásielok. V prípade, že na adresu objednávateľa bude doručovaných viac než 30ks zásielok, poskytovateľ bude účtovať objednávateľovi poplatok za vyšší balík preposielania pošty v zmysle platného cenníka poskytovateľa.

16) Objednávateľ je oprávnený požadovať od poskytovateľa uschovávať jeho doručenú poštu v maximálnom počte 20ks. Poskytovateľ je oprávnený nepreberať ďalšie poštové zásielky s menom objednávateľa, alebo je tiež oprávnený účtovať za prevzatie ďalších poštových zásielok poplatok v zmysle platného cenníka poskytovateľa zo zaplateného kreditu objednávateľa na Rezident konte.

17) Objednávateľ je oprávnený požadovať od poskytovateľa uschovávať jeho doručenú poštu v maximálnej hmotnosti všetkých uschovávaných poštových zásielok do 500g. Poskytovateľ je oprávnený nepreberať ďalšie poštové zásielky s menom objednávateľa, alebo je tiež oprávnený účtovať za prevzatie ďalších poštových zásielok poplatok v zmysle platného cenníka poskytovateľa zo zaplateného kreditu objednávateľa na Rezident konte.

18) Poskytovateľ má vo svojej úschove doručené poštové zásielky s menom objednávateľa maximálne 90 dní od doručenia do poštovej schránky s menom objednávateľa. Objednávateľ, alebo jeho splnomocnenec je povinný tieto zásielky prevziať osobne do tohto termínu úschovy, teda do 90 dní. Po tejto lehote je poskytovateľ oprávnený, takéto poštové zásielky skartovať.

19) Po ukončení platnosti uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom a objednávateľom je objednávateľ povinný prevziať všetku doručenú poštu osobne v sídle poskytovateľa, alebo na adrese objednávateľa do troch mesiacov odo dňa ukončenia jej platnosti. Poskytovateľ vynaloží všetku snahu o to, aby si objednávateľ tieto poštové zásielky prevzal a bude o tom objednávateľa informovať e-mailom, sms správou, alebo telefonicky. V prípade, že ani po uplynutí troch mesiacov odo dňa ukončenia platnosti uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb si objednávateľ doručenú poštu nepreberie, je poskytovateľ oprávnený takúto doručenú poštu skartovať.

20) Objednávateľ je povinný bez zbytočných prieťahov informovať poskytovateľa o každej zmene jeho osobných a kontaktných údajov a tiež o zmene údajov súvisiacich s výkonom živnosti, alebo zmenách súvisiacich s poskytovanou službou virtuálne sídlo firmy.

21) Objednávateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas, aby Poskytovateľ zaistil preberanie Doručených zásielok a s týmito zásielkami ďalej nakladal v súlade s týmito VOP. Objednávateľ ďalej udeľuje Poskytovateľovi súhlas s otváraním Doručených zásielok za účelom naskenovania ich obsahu do zákazníckeho informačného systému (on-line evidencia Doručených zásielok).

22) Poskytovateľ je povinný označiť predmetné poštové schránky menom poskytovateľa, alebo názvom spoločnosti.

23) Objednávateľ nemá právo svojvoľne si zapísať adresu trvalého pobytu poskytovanú Poskytovateľom do živnostenského registra bez výslovného písomného súhlasu Poskytovateľa, a to na základe súhlasu s umiestnením
miesta podnikania, po vytvorení záväznej objednávky objednávateľom a po podpise Zmluvy s poskytovateľom a po úhrade zálohovej faktúry na objednanú Službu miesto podnikania na bankový účet poskytovateľa, alebo v hotovosti k rukám poskytovateľa.

Čl IV.

Platnosť zmluvy

1) Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi poskytovateľom a objednávateľom sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie jedného kalendárneho roka, dvoch rokov, alebo na obdobie piatich rokov. Po uplynutí tejto zmluvne dojednanej doby sa táto predmetná zmluva automaticky obnoví na ďalšie rovnako dlhé zmluvne dojednané obdobie a jej účinnosť a platnosť sa o toto obdobie automaticky predĺži. V prípade, že si objednávateľ želá uzatvorenú predmetnú zmluvu ukončiť a ďalej nepredlžovať, je povinný o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa písomnou formou, nie elektronicky, najmenej jeden kalendárny mesiac pred dátumom ukončenia platnosti a účinnosti predmetnej uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb s
poskytovateľom.

2) V prípade, že v Zmluve o poskytovaní služieb nie je uvedené inak, táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť potvrdením Objednávky poskytovateľom. Poskytovateľ odošle objednávateľovi e-mailovú správu o
potvrdení jeho objednávky na jeho e-mailovú adresu. Objednané služby objednávateľom bude poskytovateľ poskytovať objednávateľovi až po zaplatení zálohovej faktúry objednávateľom na účet poskytovateľa a po podpísaní písomne vyhotovenej zmluvy o poskytovaní služieb oboma zmluvnými stranami.

3) Zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú medzi poskytovateľom a objednávateľom je možné ukončiť ktoroukoľvek zo zmluvných strán, a to písomnou výpoveďou, alebo vzájomnou písomnou dohodou. V prípade výpovede je výpovedná lehota stanovená na tri mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť nasledujúci kalendárny mesiac po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Počas výpovednej lehoty sú obe zmluvné strany povinné zabezpečovať plynulosť všetkých zmluvne dohodnutých podmienok.

4) Poskytovateľ je oprávnený vypovedať uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb objednávateľovi, v prípade, že objednávateľ nebude riadne a včas uhrádzať zmluvne dohodnuté poplatky za objednané a poskytované služby na účet poskytovateľa, alebo ak objednávateľ využije poskytované služby poskytovateľa iným ako zmluvne dohodnutým spôsobom, alebo v rozpore s dohodnutými zmluvnými podmienkami s poskytovateľom, prípadne ak bude objednávateľ konať v rozpore s dobrými mravmi, či v rozpore s platnými právnymi predpismi, alebo ak by konanie objednávateľa poškodzovalo dobré meno poskytovateľa, alebo ak je objednávateľ vedený ako dlžník (neplatič) akýmkoľvek orgánom verejnej, alebo štátnej správy (sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad, exekučný úrad atď.), alebo v prípade vyhlásenia osobného bankrotu. Poskytovateľ taktiež môže vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb objednávateľovi aj v prípade, že bol vyhlásený konkurz na majetok firmy, alebo bola povolená reštrukturalizácia. V týcho všetkých vyššie uvedených prípadoch je poskytovateľ oprávnený vypovedať predmetnú zmluvu o poskytovaní služieb objednávateľovi s jednomesačnou výpovednou lehotou.

5) Ukončenie zmluvy o poskytovaní služieb nezbavuje objednávateľa vyrovnať všetky záväzky, najmä finančné voči poskytovateľovi.

6) S ukončením platnosti zmluvy o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom a objednávateľom a so zánikom jej účinnosti, zanikajú aj všetky udelené súhlasy poskytovateľa pre objednávateľa ako napríklad súhlas s prihlásením k trvalému, alebo prechodného pobytu, miesta podnikania, alebo súhlas s registračným sídlom spoločnosti na príslušnej zmluvne dohodnutej adrese nehnuteľnosti. Poskytovateľ je zároveň oprávnený informovať všetky orgány štátnej a verejnej správy (súdy ap.), ale aj iné osoby, ktoré by mohli objednávateľa vyhľadať na príslušnej adrese o zániku takýchto súhlasov pre objednávateľa. Poskytovateľ je oprávnený domáhať sa výmazu sídla spoločnosti objednávateľa a aj uvedenie sídla spoločnosti, či miesta podnikania objednávateľa do súladu s aktuálnym stavom.

7) Ak poskytovateľ zruší objednávateľovi trvalý pobyt na zmluvne dohodnutej adrese z dôvodu skončenia platnosti a účinnosti uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom a objednávateľom, alebo po uplynutí výpovednej lehoty, bude poskytovateľ o tejto skutočnosti informovať objednávateľa. Objednávateľ je povinný do 30 dní od oznámenia ukončenia platnosti trvalého pobytu požiadať o výmenu občianskeho preukazu a zmeniť si adresu trvalého pobytu na inú adresu, ako mal poskytovanú poskytovateľom.

Čl. V.

Platobné podmienky

1) Ceny za poskytované služby stanovuje platný a aktuálny cenník poskytovateľa a sú tiež uvedené v uzatvorenej zmluve o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom a objednávateľom.

2) Poskytovateľ je oprávnený zmeniť ceny za poskytované služby v cenníku služieb. Poskytovateľ sa zaväzuje, že objednávateľovi nezmení ceny za poskytované služby oproti iným svojim klientom. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť svoje ceny za poskytované služby jednorázovo maximálne o 10%, alebo o výšku inflácie stanovenú štatistickým úradom Slovenskej republiky, v prípade, že bude vyššia ako 10%. Platný cenník poskytovateľ aktualizuje minimálne raz ročne. Platnosť cenníka služieb poskytovateľa je uvedená v aktuálnom a publikovanom cenníku služieb na webovej adrese www.somblavak.sk. Ceny sú platné odo dňa jeho zverejnenia. Zmeny cien v cenníku služieb sa nedotýkajú už predtým prijatých objednávok objednávateľa.

3) Objednané služby objednávateľom považuje poskytovateľ za zaplatené v deň pripísania predmetnej ceny objednaných služieb na bankový účet poskytovateľa, alebo v deň platby v hotovosti k rukám poskytovateľa.

4) Ak objednávateľ ukončí platnosť a účinnosť uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb s poskytovateľom na základe jeho písomnej výpovede, alebo ak objednávateľ dostane výpoveď od poskytovateľa z dôvodov uvedených v Čl. IV. ods. 3) a ods 4), prípadne ak uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom a objednávateľom skončí písomnou dohodou oboch zmluvných strán, poskytovateľ nie je povinný vrátiť akúkoľvek časť už zaplatených finančných prostriedkou objednávateľa na jeho účet.

5) Poskytovateľ nie je povinný preberať doručenú poštu objednávateľa, v prípade, že objednávateľ nemá uhradené všetky poplatky vyplývajúce zo zmluvne dohodnutých podmienok.

Čl. VI.

Zmluvné pokuty a sankcie

1) Objednávateľ si je vedomý toho, že ukončenie uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb s poskytovateľom ho nezbavujú žiadnych záväzkov voči poskytovateľovi a že je povinný tieto záväzky poskytovateľovi uhradiť v celom rozsahu a že táto jeho povinnosť pretrváva až do doby ich splnení, najmä úhrady všetkých zmluvne dohodnutých poplatkov. V prípade, že objednávateľ neuhradí všetky zmluvne dohodnuté poplatky poskytovateľovi najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia platnosti uzatvorenej predmetnej zmluvy, je poskytovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,00 € (slovom: desať eur) za každý kalendárny deň nasledujúci po 15 dňoch od ukončenia platnosti uzatvorenej predmetnej zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom. Poskytovateľ vyúčtuje predmetnú zmluvnú pokutu objednávateľovi na základe vystavenej faktúry na meno objednávateľa a objednávateľ je povinný tieto pohľadávky zaplatiť poskytovateľovi na jeho účet do 10 pracovných dní odo dňa vystavenia faktúry a výzvy poskytovateľa na jej úhradu.

2) V prípade, že objednávateľ ku dňu ukončenia uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb s poskytovateľom nezabezpečí zmenu sídla spoločnosti v obchodnom registri SR na inú adresu sídla spoločnosti ako mal zapísanú na základe súhlasu poskytovateľa, alebo ak objednávateľ nezmení adresu miesta podnikania v živnostenskom registri SR, je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výškee 20,0 € (slovom: dvadsať eur) za každý nasledujúci deň po 15 dňoch od ukončenia platnosti predmetnej zmluvy. Poskytovateľ vystaví objednávateľovi predmetnú faktúru so zmluvnou pokutou a objednávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť na účet poskytovateľa do 10 pracovných dní odo dňa vystavenia predmetnej faktúry a výzvy poskytovateľa na jej úhradu.

4) Poskytovateľ je oprávnený domáhať sa náhrady všetkých škôd mimo zmluvných pokút v plnej výške, ktoré mu vznikli konaním objednávateľa, porušením jeho povinností vzťahujúcich sa k zmluvným pokutám.

Čl. VII.

Záverečné ustanovenia

1) Ostatné vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia ostatnými všeobecne platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä občianskym zákonníkom a obchodným zákonníkom.

2) Objednávateľ vyhlasuje na svoju česť, že v priestoroch nehnuteľností, na ktoré využíva poskytované služby poskytovateľa, nemá žiaden svoj majetok, a že hnuteľný majetok poskytovateľa, alebo inej osoby nachádzajúci sa v predmetných priestoroch nemôže byť postihnutý exekučným konaním vedeným voči objednávateľovi, ani nespadá do konkurznej podstaty v prípade vyhlásenia konkurzu voči majetku
objednávateľa.

3) Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí s doručovaním daňových a fakturačných dokladov formou e-mailových správ v digitálnom formáte súborov „PDF“.

4) Všetky písomné oznámenia, písomné úkony a písomné právne úkony bude poskytovateľ odosielať objednávateľovi na ním uvedenú korešpondenčnú adresu doporučenou poštou do vlastných rúk. Poskytovateľ a objednávateľ sa vzájomne dohodli, že ak objednávateľ odmietne doporučenú poštovú zásielku do vlastných rúk od poskytovateľa prevziať, alebo ak sa takáto poštová zásielka vráti poskytovateľovi ako nedoručená, budú ju obe zmluvné strany považovať za doručenú a prevzatú objednávateľom na druhý deň po jej odoslaní poskytovateľom.

5) Poskytovateľ a objednávateľ sa vzájomne dohodli, že v prípade akýchkoľvek prípadne vzniknutých vzájomných sporov sa budú obe zmluvné strany snažiť svoje spory riešiť prednostne vzájomnou dohodou. V
prípade, že nedôjde k vzájomnej dohode riešenia vzniknutého vzájomného sporu, je ktorékoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na príslušný okresný súd Slovenskej republiky.

6) Poskytovateľ je plne oprávnený meniť, alebo dopĺňať tieto zverejnené VOP. O každej zmene týchto VOP budú klienti poskytovateľa informovaní v zverejnených VOP na webovej adrese www.somblavak.sk, kde bude aj uvedený dátum aktuálnych zmien VOP.

7) Ak sa niektoré ustanovenie týchto predmetných VOP stane z časti, alebo úplne nevykonateľné, neplatné, alebo neúčinné, použijú sa ustanovenia všeobecne platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky. Tým však nie sú dotknuté ostatné ustanovenia týchto predmetných VOP.

8) Ustanovenia uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom a objednávateľom majú prednosť pred týmito predmetnými VOP. Platnosť a účinnosť predmetných VOP, alebo ich časť je možné vylúčiť len na základe písomnej dohody medzi poskytovateľom a objednávateľom.

Platnosť a účinnosť týchto VOP je odo dňa 1. júla 2019.

Kde nás nájdete?

V našich kancelárskych priestoroch v Bratislave na Kadnárovej 15. Pozrite si viac info a mapu.

Najčastejšie otázky

Na čo sa nás pýtate najčastejšie? Odpovede si môžete prečítať na stránke: Najčastejšie otázky.

Krok za krokom

Ako si u nás vybavíte trvalý alebo prechodný pobyt v Bratislave? Prečítajte si postup: krok za krokom.

Somblavak.sk

Rezident servis s.r.o.

Byty a obchodné priestory v osobnom vlastníctve:

  • Bratislava, mestská časť Dúbravka, Repašského 3,
  • Bratislava, mestská časť Petržalka, Rovniankova 15,
  • Bratislava, mestská časť Rača, Horná 1,
  • Bratislava, mestská časť Rača, Kadnárova 15,
  • Bratislava, mestská časť Ružinov, Levická 2,
  • Bratislava, mestská časť Ružinov, Medzilaborecká 6